Energi følger tanken

Vi er en gruppe mennesker, som har fundet sammen med det formål at dygtiggøre os udi Tai Chi’ens verden med og uden våben.

Vi er også blevet så glade for Health Qi Gong, der er et glimerende supplement til Tai Chi.

Foreningen har 2 erfarne instruktører tilknyttet.

Vedtægter

§1

Navn og hjemsted

 

Stk. 1.

Foreningens navn er ”Taichi4you”

 

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune

 

§2

Foreningens formål

At vedligeholde -og udbrede kendskabet til Tai Chi Chuan/Qi Gong efter Mester Tung Kai Ying og Professor Yang Yubing.

At være et forum, for Tai Chi Chuan/Qi Gong udøvere, hvor der kan deles erfaringer på tværs af alle niveauer – fysisk som mentalt.

 At øvede medlemmer med blankvåben har mulighed for at anskaffe sig ”erhverve, bære, besidde og bruger tilladelse”, så medlemmer kan træne brugen af blankvåben til eksempelvis opvisning og udendørs træning. Jævnfør §5 stk. 5

 At søge eksterne midler til afholdelse af diverse arrangementer med henblik på at sikre medlemmerne den bedst mulige vedligeholdelse af tilegnede færdigheder.

 

§3

Medlemskreds og kontingent

Stk 1

Enhver Tai Chi- og Qi Gong udøver med interesse for foreningens formål kan optages i foreningen.

Stk 2

Optagelsen er gyldig, når foreningens vedtægter er modtaget og accepteret og indmeldelsesgebyret er indbetalt til foreningen.

Stk 3

Årskontingent fastsættes for to år af gangen af generalforsamlingen.

Stk 4

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel til udgangen af kalenderåret.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på generalforsamlingen.

 

§4

Generalforsamling

Stk 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i lige år inden 1. april og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på www.taichi4you.dk og via email til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde evt. forslag til vedtægtsændringer.

Stk 2

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der tale om vedtægtsændringer skal forslag hertil være bestyrelsen i hænde 4 uger i forvejen.

Stk 3

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som har været indmeldt i 30 dage. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Stk 4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år samt planer for de kommende år.

3. Forelæggelse- og godkendelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag og eventuelt nedsættelse af udvalg

5. Forelæggelse og godkendelse af budget. Herunder fastsættelse af årskontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1

7. Valg revisor.

8. evt. 

 

stk 5

Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat. En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, dog minimum 3 personer.

Stk 6

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

Stk 7

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1 medlem skriftligt stiller krav herom. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på www.taichi4you.dk og via email til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde sagen/de ændringer, der ønskes behandlet.

 

§5

Foreningens daglige ledelse

Stk1

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer samt en suppleant(valgt for et år af gangen). Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Fra og med generalforsamlingen i 2016 er bestyrelsen på valg med 2 medlemmer hvert andet år.

Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide ind suppleres suppleanten og der foretages suppleringsvalg på førstkommende ordinære generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer. Er det tilfældet, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, indtil den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk 2

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer.

Stk 3

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Den repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk 4

Bestyrelsen står for hyring af evt. undervisere, leje af lokaler og planlægning af aktiviteter.

Stk 5

Over bestyrelsesmøder skal føres et beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsen.

Stk 6

Procedure for erhvervelse af blankvåbentilladelse i Taichi4you´s regi:

Ønsker et medlem at bruge foreningens vedtægter ved ansøgning om tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende blankvåben, forelægges dette skriftligt for bestyrelsen. Ansøgningen skal vedlægges en godkendelse fra en taichi-instruktør, som står på Tung Kai Ying’s lærerliste.

Bestyrelsen behandler ansøgningen, og ved godkendelse udleveres en skriftlig godkendelse med angivelse af medlemmets navn og medlemsnummer. Herefter kan politiet ansøges om tilladelsen i foreningens navn.

 

§6

Regnskab og revision

Stk 1

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Stk 2

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk 3

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisor. Revisor kan være medlem af foreningen, men kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Det påhviler bestyrelsen at sikre, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Foreningens formue eller indtægterne heraf kan ikke udbetales til medlemmerne. Et medlems kontingent kan således aldrig tilbagebetales.

 

§7

Tegningsregler

Stk1

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

 

§8

Vedtægtsændringer

Stk 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget.

 

§9

Opløsning af foreningen

Stk 1

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Stk 2

Ved foreningens opløsning går eventuelt overskud til foreningsarbejde i Fredensborg Kommune.

Således vedtaget med ændringer på generalforsamlingen den 11. maj 2016

 

        Bestyrelsen

Tai Chi er sjovt! Har du lyst til at være med?

Der er plads til alle uanset alder og udfordringer

Hvilke gevinster får du?

Beijing Sportsuniversitet
trænger du til at få ro og overblik? mere energi i hverdagen
fysiske gevinster
færre smerter, smidighed og god balance
læren om meridianbaner
når energien kan flyde frit og uden blokering gennem energibanerne - kan du skabe optimale betingelser for kroppen og sindet.
Previous slide
Next slide